>

ЦАПКО Олег Михайлович

Цапко Олег Михайлович, 1968 г.р.

Ведущий научный сотрудник.

Кандидат исторических наук, доцент

Специальность: специалист по политической истории Украины и стран Центрально-азиатского региона.

Сфера научных интересов: история современных стран центрально-азиатского региона, трансформационные процессы в современной КНР, конфессиональные отношения в современной Украине, история международных и международно-правовых отношений.

Закінчив історичний факультет Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника в 1994 р., аспірантуру при кафедрі Історії України Національного педагогічного університету ім. В. Стефаника в 1997 р. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність товариства «Просвіта» в Україні в 1891-1914 рр.» за спеціальністю: 07.00.01 – історія України, а у 2008 році присвоєне звання доцента.

З 1998 по 2004 р. перебував на державній службі в Апараті Верховної Ради України на посаді помічника – консультанта народного депутата України (7-й ранг 4-ої категорії державного службовця). Був членом робочих груп з розробки 56 законопроектів, серед яких Закони України «Про вищу освіту», «Про роботу технопарків», «Про лізинг», «Про науково-технічну діяльність», «Про гуманітарну допомогу навчальним закладам початкової освіти» тощо.

З 2004 по 2015 р. працював в Національній академії внутрішніх справ: доцент кафедри загально-юридичних дисциплін, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, професор кафедри філософії права та юридичної логіки, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, професор цієї кафедри.

З 1.09.2015 р. викладач юридично-психологічного факультету НАВС на умовах погодинної оплати праці.

З 11.02 .2016 р. - провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держава ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких 1 колективна монографія, учасник понад 26 наукових, у тому числі міжнародних, заходів.

Основні публікації:

Монографії у співавторстві

1. Цапко О.М., Кафарський В.І., Гениик М.П., Петренко Б.М. // Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвитку (за заг. ред. Кафарського В.І.). – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 456 с.

Підручники та навчальні посібники

2. Цапко О.М. Антропологічний аспект культури // Культурологія: навч. посіб. [В. В. Павленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Каф. гуманіт. дисциплін. – К. : КНТ, 2010. – С. 40-55.

3. Цапко О.М. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть // Історія української культури: навч. посіб. / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак, Т.В. Гороховська та ін. / за заг. ред. О.М. Цапка. – К.: КНТ, 2010. – С. 129-187.

Брошури

4. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» в галузі кооперації та господарського виховання українського народу в кінці ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання, 1998. – 28 с.

5. Цапко О.М. Становлення та розвиток просвітницького руху у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання, 1998. – 22 с.

6. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» у формуванні національної свідомості населення України. – К.: Знання, 1998. – 18 с.

Енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники

Цапко О.М. Авторитаризм (С. 13), Альтернативні санкції (С. 47), Апартеїд (С. 56-57), Бюрократія (С. 83-84), Гіпотеза фрустрації-агресії (С. 125), Гроцій Гуго де Грот (С. 129-130), Живе право (С. 262-263), Модернізація (С. 578), Подолинський Сергій Андрійович (С. 713), Сепаратизм (С. 911), Соціальний контроль (С. 931-933), Соціологія злочинності (С. 935-937), Шовінізм (С. 1081) // Міжнародна поліцейська енциклопедія у 8-ми - Т.8.- К.: АТІКА, 2014.- 1728 с.

Статті

7. Цапко О.М. Кость Паньківський – видатний діяч українського громадсько – політичного руху // Розбудова держави. – 1997. – № 3. – С.41-46.

8. Цапко О.М. Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні // Людина і політика. – 1998. – № 4. – С. 23-29.

9. Цапко О.М. Діячі «Просвіти» – речники українського національно-визвольного руху // Наукові записки з історії України. – Вип. 3, 1996. – С. 32-36.

10. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти // Рідна школа. – 1999. – № 1. – С. 34-39.

11. Цапко О.М. Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття // Наукові записки з української історії. – Тернопіль: В-во АСТОН. – 2006. – С. 310-316.

12. Цапко О.М. Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно-комуністичним рухом // Науковий вісник ДНУВС. – 2006. – № 4. – С. 123-131.

13. Цапко О.М. Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України//Людина і політика. – 2008. – № 2 (37). – С. 35-49.

14. Цапко О.М. Зовнішньополітична спрямованість української козацько – старшинської еліти на зламі XVII – XVIII століть // Вісник Полісся. – 2008. – С. 45-54.

15. Цапко О.М. Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації // Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. – Івано-Франківськ: Плай. – С. 267-279.

16. Цапко О.М. Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2012. – вип. 67. – С. 304-313.

17. Цапко О.М. Ідея українського народовладдя в теоретичній спадщині діячів Центральної Ради // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 3. – С. 21-29 .

18. Цапко О.М. Українська православна церква як суб’єкт державно – політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2013. – № 67. – С. 304-313.

19. Цапко О.М. Філософсько-соціологічна концепція Р. Паунда // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – К., 2013. – С. 235-237.

20. Цапко О.М. Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера //Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – К., 2013. – С. 256-265.

21. Цапко О.М. Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 488-494.

22. Цапко О.М. Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви // Держава і право Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 467- 473.

23. Цапко О.М. Ідея помісної церкви у поглядах В. Липківського та В. Щептицького (по матеріалах листування) // Віче. –2014. – № 3. – С. 23-29.

24. Цапко О.М. Мета і пріоритети реформування політичної системи України // Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. – Збірник матеріалів круглого столу. – К., 2014.– С. 90-94.

25. Цапко О.М. Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України // Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. – К.: Інститут управління державної охорони України КНУ ім. Тараса Шевченка. – с. 316-319.

Володіє французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку