>

ПУГАЧОВА-ЛАКІШИК Дар`я Володимирівна

Науковий співробітник.

Кандидат політичних наук.

Фах: історик, політолог-міжнародник.

Народилась у м. Київ у 1987 р. У 2005 р. закінчила Київський міський медичний коледж з відзнакою.

У 2011 р. закінчила магістратуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою.

У 2011 р. вступила до аспірантури Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України за спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку» без відриву від виробництва (у 2013 р. була переведена до аспірантури Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»). У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Зовнішня політика країн Скандинавії у сфері безпеки та оборони у постбіполярний період» та отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.

З 2011 р. до 2013 р. – викладач всесвітньої історії у Київському технікумі готельного господарства.

З 2013 р. – молодший науковий співробітник, з 2018 р. – науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 20 наукових публікацій, редактор та упорядник наукових видань, учасник понад 30 наукових заходів.

Сфера наукових інтересів: новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика країн Скандинавії, проблеми безпеки в сучасному світі.

Статті

Оборонна політика ЄС: сучасні підходи та перспективи / Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С. 124-128.

Специфіка взаємодії країн Скандинавії у сфері зовнішньої політики: безпековий вимір // Електронний науковий журнал S.P.A.C.E (Society, Politics, Administration in Central Europe) (2017). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.space.nuoua.od.ua/v2_2017/21.pdf

Співпраця країн Північної Європи у сфері екології (на прикладі NEFKO) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. / За заг. ред. С.В. Толстова – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с. – С. 63-71.

Досвід Норвегії та Швеції у сфері екологічної політики // Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Інтер-М, 2016. – С. 166-171.

Миротворча діяльність країн Скандинавії у постбіполярний період // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. – 2015. – № 5 (27). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – С. 132-140.

Політика регіонального будівництва в Європейському Союзі: «Північний вимір» // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 141-146.

Скандинавські країни в сучасній системі міжнародних відносин: безпекова складова // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 5.(20). – Ч. 4. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 121-125.

Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір» // Історико-політичні студії: зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – С. 140-148.

Danish-NATO cooperation in post-bipolar period // Japanese Educational and Scientific Review. – № 1 (9) (January-June). – Volume XI. – «Tokyo University Press», 2015. – Р. 418-425.

Ініціатива Європейського Союзу «Північний вимір» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 22 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 53-55.

Участь країн Скандинавії у вирішенні питання Арктичного регіону // «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 125-127.

Роль скандинавських держав у сфері безпеки країн Північної Європи у 90-х рр. ХХ ст. // «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 183-186.

Збройні сили Королівства Данії у військовій структурі Північноатлантичного альянсу // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.) / За заг. ред. д.політ.н., проф. Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 137-139.

Норвезьке членство в НАТО: становлення та еволюція (кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 8. – К.: КиМУ. – С. 410-421.

Позиція нейтральної Швеції в сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Зб.н.пр. / За ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Фенікс, 2014. – 310 с. – С. 240-248.

Країни Скандинавії у сучасному вимірі європейської безпеки // Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: зб. тез доповідей (9 жовтня 2014 р., м. Київ) / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С. 95-97.

Данія та НАТО: еволюція партнерських відносин // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Ч. 2. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014.– С. 132-134.

Шведсько-північноатлантичне партнерство: особливість 2000-х рр. // «Гілея»: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 79 (№ 12). – К.: ВІР УАН. – С. 343-346.

Розвиток військової політики Норвегії після вступу до НАТО // Дні науки історичного факультету: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. VІ: у 8 част. / Ред. кол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О.Ю. Комаренко (заст. голови), І.В. Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч. 4. – К., 2013. – С. 35-36.

Участь Норвегії в НАТО на сучасному етапі // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча. – К.: ДАУ при МЗС України, 2013. – С. 96-97.

Співробітництво Швеції та України в рамках євроінтеграційної політики на початку ХХІ ст. // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Чернівці, 7 грудня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 169-171.

Питання вступу Швеції до НАТО як складова безпекової політики країни // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. V: у 7 част. / Ред. кол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О.Ю. Комаренко (заст. голови), І.В. Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч. 3. – К., 2012. – С. 37.

Наукове і літературне редагування

25 років ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І Кудряченка. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 532 с.

Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За заг. ред. А.І. Кудряченка // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с.

Володіє англійською, російською, вивчає шведську мову.

Електронна адреса:

Перейти до початку