>

РУДЯКОВ Павло Миколайович

Провідний науковий співробітник.

Доктор філологічних наук, професор.

Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн.

Народився в м. Одеса в 1956 р. Закінчив славістичне відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1980 р.

Закінчив аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в 1984 р. з відривом від виробництва. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-хорватські літературні зв’язки у ХІХ-ХХ ст.» за спеціальністю 10.01.03 – історія слов’янських літератур у 1984 р.

1995 р. в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Югославський (сербський та хорватський) історичний роман другої половини ХХ ст.: особливості історичної концепції та оповідної структури» за спеціальністю 10.01.04 – компаративістика.

З 1980 до 1994 р. працював в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України на посадах старшого лаборанта, аспіранта, молодшого наукового співробітника, ученого секретаря Інституту, старшого наукового співробітника, ученого секретаря Відділення зарубіжних літератур.

З 1994 до 2003 р. – старший науковий, провідний науковий співробітник, завідувач відділу Європи, головний науковий співробітник в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

У 2003 – 2005 рр. – завідувач відділу Європи та європейської інтеграції в Національному інституті стратегічних досліджень.

З 2005 до 2014 р. – професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член спеціалізованих учених рад Д 26.001.15 та Д 26.001.39 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Голова Товариства дружби «Україна – Сербія». Заступник голови Федерації товариств дружби із зарубіжними країнами.

Сфера наукових інтересів: історія та історія культури балканських країн, українсько-сербські та українсько-хорватські історичні, культурні, літературні взаємини, політичні процеси у балканських країнах, проблеми європейської інтеграції України та нових незалежних держав.

Автор понад 420 публікацій у виданнях України, Росії, Сербії, Чорногорії, Хорватії, Польщі, Австрії, Великої Британії, в тому числі 5 індивідуальних монографій та 1 навчального посібника, учасник понад 30 міжнародних та понад 120 вітчизняних наукових заходів.

Монографії індивідуальні

«В службу и вечное подданство…». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). – К.: АртЭк, 2001. – 175 c.

Историја као роман. – Београд, Завод за уђбенике и наставна средства, 1998. – 155 с.

Сеоба Срба у Русију у 18. веку. – Службени лист Југославије, 1995. – 183 с.

Історія як роман. – К.: Наукова думка, 1994. – 211 с.

Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ-ХХ ст. – К., Наукова думка, 1987. – 135 с.

Розділи в колективних монографіях

Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. – С. 93-111.

Підручники, навчальні посібники індивідуальні

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). За ред. В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2001. – 632 с. (у співавторстві з В.І. Яровим, І.І. Ілюшиним, В.П. Шумило)

Між вічністю і часом. Життя і творчість Іво Андрича. – Курс лекцій. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 143 с.

Брошури

Ідея Краси-гармонії та образ жінки у творах Іво Андрича. – К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. – 25 с.

Європейський Союз після розширення. – К.: Національний Інститут стратегічних досліджень, 2005. – 24 с.

Доповіді на міжнародних з’їздах славістів

Українське слов’янське літературознавство: підсумки, сучасний стан, перспективи. – ХУ Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К., 2013. – С. 211-224.

Мовчання героя у прозі Іво Андрича. – ХІУ Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К, 2008. – С. 162-183.

Український радянський роман у контексті сучасного слов’янського роману – Х Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 143-178 (у співавторстві з М.Г. Жулинським, В.Г. Дончиком).

Статті

Срби у Руској Царевини у 18. веку. – Летопис Матице Српске. – Kњига 499, свеска 4, април 2017. – С. 483-492.

Зернецька О.В. Глобальна комунікація // Проблеми всесвітньої історії. - № 2 (4). – 2017. – С. 209-215.

Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа) // Країни пострадянського простору: виклики модернізації (за заг. ред. А.Г. Бульвінського). – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 173-182.

Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С. 193-209.

Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності / за заг. ред. П.М.Рудякова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України. – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – С. 7-15.

Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). – Сборник научных трудов Института филологии Университета им. Адама Мицкевича в Познани. – Познань, 2013. – С. 209-222.

Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. – В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. – Белград, 2013. – С. 89-101.

Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. – Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. – К.: «ВПК «Експрес-поліграф», 2013. – С. 65-72.

Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. – Київ, Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. – С. 163-174.

Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ – початок ХІХ ст.). – У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції – Подгориця, Інститут історії Чорногорії, 2012. – С. 98-119 (чорногорською мовою).

Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. – У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. – Белград, Міжнародний славістичний центр, 2012. – С. 114-123 (сербською мовою).

Гуманітарний базис української демократії. – У зб.: Наука. Влада. Політика. Вип. 2. – К., Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2011. – С.165-174.

Багатомовність як мовно-культурний феномен. – У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. – К., Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2011. – С. 87-98.

Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). – У зб.: Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. – К., Національна Академія наук України, 2011. – С. 183-190.

Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. – У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. – Белград, 2011. – С. 75-76 (сербською мовою).

Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків? – У зб.: Наука. Влада. Політика / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: Знання України, 2008. – С. 224-238.

Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. – Геополітика – безпека – тероризм: Збірник статей. – Бішкек, 2006. – С. 107-115.

Від «нації-держави» до «нації-цивілізації»? – Рец. на кн.: Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України (К., 2005, 629 с.). – Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 12. – С. 68-71.

«В службу и вечное подданство…». – Родина. – 2003. – № 10. – С. 50-51.

К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). – В кн.: Европа и Источно питање (1878-1923). – Београд, Исторјиски ин-т Српске Академије наука и уметности, 2001. – С. 581-594.

Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. – Геополітика, 2001. – № 3. – С. 1-5.

«Балканська криза» (1991-2001): характер, особливості, наслідки. – Політична думка, 2000. – № 4. – С. 77-88.

Крок уперед чи крок назад? – Українська думка (Лондон, газета), 1999 – 25 листопада (четвер).

Хорватия после выборов: в ожидании побед или накануне разочарований? – Подтекст, 1997. – № 26-27 (48-49), 27 серпня – 2 вересня. С. 38-42.

Новые «стены» в Европе. – Обозреватель (Москва), 2000. – № 2. – С. 32-35.

New «Walls» in Europe. – Европа на раскршћу. Нови зидови или уједињена Европа. – Београд, Историјски ин-т Српске Академије наука и уметности, 1999. – С. 169-172.

К вопросу о структуре и уровнях межцивилизационных отношений. – Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану. – Београд, Историјски ин-т Српске Академије наука и уметности, 1998. – С. 451-458.

Новый передел Европы в 80-90-е годы ХХ в. и место Турции в нем. – Ислам, Балкан и Велике силе (ХІУ-ХХ век). – Београд, Историјски ин-т Српске Академије наука и уметности, 1997. – С. 465-472.

Геополитички положај Србије и Украјине у општеевропском контексту 80-их – 90-их година ХХ века. – Европа и Срби. – Београд, Историјски ин-т Српске Академије наука и уметности, 1996. – С. 625-632.

Крок вперед чи крок назад? // Політика і час. – 1996. – № 11. – С. 53-57.

До і після Маастрихту. – Політика і час. – 1996. – №7. – С. 41-45.

Протистояння імперського ядра та національної периферії як фактор збагачення культур: Київ – Москва, Загреб – Відень. – У зб.: Українська література в Австрії, австрійська – в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). – К.: Брама ЛТД, 1994. – С. 156-162.

The Dismemberment of Yugoslavia a Redivision of Europe. – Political Thought, 1994. – № 3. – С. 219-223.

Югославія: інформаційно-політичний огляд. – Препринт, Національний інститут стратегічних досліджень, 1993. – 52 с. (у співавторстві з О.Я. Маначинським, Є.К. Пронкіним).

Наукове та літературне редагування

«Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Зб. наук. праць / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с.

Светозар Марковић. Целокупна дела. Књига VІІІ. – Београд, Завод за уђбенике и наставна средства. – 1995. – 288 с. [Один з упорядників VІІІ тому, автор приміток та коментарів до українського перекладу сербського тексту].

Володіє сербською, хорватською та російською (вільно), англійською, польською (пасивно) мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку