>

ФОЩАН Ярослав Ігорович

Науковий співробітник.

Кандидат історичних наук.

Фах: історик, українознавець.

Народився в с. Берестовець Борзнянського району Чернігівської області в 1975 р. У 1997 р. закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя. Закінчив аспірантуру Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 р. (з відривом від виробництва). У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі».

З 1997 по 2008 рр. працював учителем історії в школах м. Києва. 2011–2012 рр. – молодший науковий співробітник Міжнародної школи україністики НАН України. З 2013 р. – науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». З 2013 р. – старший науковий співробітник Сектору суспільних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України.

Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Балканського півострова, культурне і духовне життя українського народу, історія України та Білорусі XVII – XVIII ст.

Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі індивідуальної монографії та розділів у 4 колективних монографіях, учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових заходів.

Монографії індивідуальні

Георгій Кониський: від України до Білорусі: монографія / передмова, наук. ред. С.Р. Кагамлик. – К.: Міленіум, 2017. – 280 с.

Розділи в колективних монографіях

Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с.– С. 249-261.

Статті

Основні етапи пострадянської трансформації Грузії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. Бульвінського А.Г. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 293-302.

Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні (С. 252-259), Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток (С. 448-457), Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності (С. 457-463) // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с.

Перша світова війна та словенський народ – втрачений шанс побудови національної держави // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 120-126.

Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и межконфессиональные отношения на землях Беларуси второй половины XVIII столетия // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў. – С. 369-374.

Вплив Сполучених Штатів Америки на процес демократизації політичної системи в Україні // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 145-153.

Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні // Віче. – 2015. – № 4. – С. 16-20.

Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 90. – С. 169-173.

Кониський Георгій // Історія української політичної думки: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Обушного. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 385-386.

Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 14. – С. 172-175.

Історія православ’я в доробку українських ієрархів – випускників Києво-Могилянської академії // Православ’я в Україні: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. – К.: Київська православна богословська академія, 2013. – С. 220-230.

Українські культурно-релігійні впливи на Білорусь XVII–XVIII ст. // Студії з україністики. – К.: 2012. – Випуск ХІІ. – С. 307-317.

Архієпископ Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на білоруських теренах // Православ’я в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. – К.: Київська православна богословська академія, 2011. – С. 518-533.

Библиотека и издательская деятельность Георгия Конисского // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде: Материалы Международной научной конференции (Москва, 24-25 ноября 2010 г.) / отв. ред. В.И. Васильев. – М.: Наука, 2010. – С. 334-337.

Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського // Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції «Церква - наука - суспільство: питання взаємодії». (Київ, 26-28 травня 2010 р.). – С. 38-41.

«Історія Русів» – окремі зауваги до концепції і авторства твору // Українознавчий альманах. – К.: 2010 – Випуск 2. – С. 246-249.

Джерела формування світогляду Георгія Кониського // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: 2010. – Вип. 38. – С. 329-337.

Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». К.: 2010. – Вип.14. – С. 27-29.

Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського) // Українознавство-2010: календар-щорічник / упорядн. В. Піскун, А. Ціпко. – К.: МП «Леся», 2009. – С. 174-177.

Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: 2009. – Вип. 24. – С. 302-305.

Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: 2009. – Вип. 26. – С. 238-245.

Образ людини в антропософії Георгія Кониського // Українознавчий альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 1. – С. 87-89.

Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2009. – Вип. 13. – С. 47-49.

Публікації, адресовані органам влади

Практика досягнення національної єдності і країнах півдня Південно-Східної Європи у постсоціалістичний час // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с. – С. 27-34 (у співавторстві з В.М. Розумюком).

Інституційна роль провідних міжнародних організацій у підтримці організацій громадянського суспільства в Україні // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко, Г.І. Зеленько. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. –С. 36-43 (у співавторстві з В.М. Розумюком).

Володіє англійською (базовий рівень), російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку