>

ХИЖНЯК Ігор Антонович

Головний науковий співробітник.

Доктор історичних наук, професор.

Доктор політичних наук, професор політології.

Дійсний член американської академії соціальних і політичних наук.

Фах: всесвітня історія, історія міжнародних відносин, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Народився у м. Львів у 1948 р. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1972 р., закінчив аспірантуру Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1979 р. (з відривом від виробництва). Захистив кандидатську дисертацію «Державне регулювання та ідеологічна орієнтація культурних процесів у США 60-70 рр. ХХ століття» зі спеціальності 03.00.02 – Всесвітня історія у 1980 р. Закінчив докторантуру Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького в 1989 р. з відривом від виробництва. Захистив докторську дисертацію «Проблеми соціального регулювання сфери культури США 60-80-х років ХХ століття» зі спеціальності 03.00.02 – Всесвітня історія в 1991 р. Захистив докторську дисертацію «Культурні процеси в американському соціумі періоду індустріальних та постіндустріальних трансформацій (друга половина ХХ століття): соціально-політичний вимір» зі спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку у 2003 р.

У 1993 р. був першим вченим-гуманітарієм України, запрошеним для читання лекцій, проведення наукових досліджень та роботи з аспірантами в університетах США «Боулінг Грін» штату Огайо і «Іст ленсінг» штату Мічіган, працював там спорадично, згідно контракту.

Працював перекладачем економічної місії при Посольстві СРСР в Арабській Республіці Єгипет у 1970-1971 рр.; завідуючим аудіо-фонетичною лабораторією 10-місячних курсів іноземних мов при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 1972 р.; викладачем англійської мови кафедри теорії і практики перекладу факультету міжнародних відносин і міжнародного права КДУ ім. Т.Г. Шевченка у 1973-1976 рр.; асистентом та доцентом кафедри загальної історії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького в 1979-1987 рр.; завідувачем та професором кафедри всесвітньої історії національного університету ім. М.П. Драгоманова у 1989 – 2001 рр.; завідувачем кафедр міжнародних відносин та країнознавства Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) у 2001-2010 рр.; завідувачем кафедри міжнародної інформації Міжнародного відкритого університету «Україна» у 2011-2014 рр.; професором кафедр міжнародних відносин та зовнішньої політики і міжнародної інформації Маріупольського державного університету з 2014 р. – по теперішній час;

Академік Української Академії політичних наук з 2009 р.

Академік Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) з 2003 р.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій: Київського університету імені Тараса Шевченка Інституту міжнародних відносин у 1992-1996 рр.; Міжнародної Кадрової Академії Міжрегіональної академії управління персоналом та Міжнародного відкритого університету «Україна» у 2001-2013 рр.; Д.176.02 при інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України у 1996 – 2013 рр.

Член редакційних колегій: збірника наукових праць «Дослідження світової політики»; міжвідомчого наукового збірника «Питання нової і новітньої історії» Інституту змісту і методів навчання Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів: дослідження культурної політики, типології культури, патронування культурних процесів та особливості культурної демократії США; системні виміри сучасних політичних проблем в інформаційному просторі; міжнародні відносини та трансформації сучасного світопорядку; глобальні і регіональні проблеми державотворення доби незалежності України.

Є автором біля 300 наукових праць, зокрема, 5 індивідуальних монографій та 7 підручників. Учасник понад 50 наукових заходів.

Монографії індивідуальні

Рок-н-ролл: информационная реальность и виртуальность: руководство по истории музыки, социологии культуры, страноведению, управлению потоками международной медиакоммуникации, эстетике протестной тематики и радикализма и многому другому. – К.: «Освіта України», 2014. – 276 с.

Патронована культура та культурна демократія у США. Культурні процеси в американському соціумі періоду індустріальних та постіндустріальних трансформацій (друга половина 20 століття): соціально – політичний вимір. – К.: Вид-тво МВС України, 2001. – 448 с.

The U.S.Goverment cultural Policy-Making. – Ohio: Bowling Green Univ. Pooular Press, 1993. – 286 p.

Парадоксы рок-музыки:мифы и реальность : научное издание. – К.: Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1989. – 295 с.

США: государство, бизнес и культура 60-80 годов 20 столетия. – К.: «Вища школа», 1986. – 207 с.

Розділи в колективних монографіях

Україна: держава всупереч (складові національної безпеки) // Vivat Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І. Севастьянов. – К.: «ТОВ. СІК ГРУП «Україна», 2015. – 1064 с. – С. 408-419.

Міжнародні відносини та глобальні імперативи // Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. проф. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с. – С. 53-72.

Підручники, навчальні посібники індивідуальні

Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] / Морион. – К.: Освіта України, 2011. – 360 с.

Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918): підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009 – 224 с.

Методичні розробки

Historical, Social and Political Back ground of Great Britain and Common wealth of Nations. A Text Book. Expanded Course Syllabus, Seminars and Independed Students Research Formats. – K.: «Ukraine», 2013. – 137 р.

Historical, Political, Social and Cultural Background of North American Countries. A Text Book. Expanded Course Syllabus, Seminars and Independed Students Research Formats. – K.: «Ukraine»; Open International University of Human Development, 2014. – 149 р.

Статті

Синкретичні ознаки «гібридних» підсистем російсько-українського агломерату спільного географічного регіону: самобутність геополітичного коду «Omnes еt singulos» // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць // за заг. ред.  О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с.  – С. 82-92.

Український вимір субсистемної «гібридної» модернізації і неопатримоніальної демократії у геополітичному регіоні «Omnes еt singulos» // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 128-146.

Кремлівська підсистема як фактор впливу на глобальний світовий порядок // Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. – 2016. – № 5-6. – С. 18-24.

Підсистемна партикулярна «гібридна» авторитарність по не патримоніальному типу // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. / Державна установа « Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с. – С. 151-158.

Вестфальська система міжнародних відносин: становлення, розвиток, підсумки // Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. – 2015. – № 3-4. – С. 32-39.

Історичні і глобальні алгоритми революційності в соціальному просторі України: від передумов до незавершеності підсумкової актуальності // Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. – 2015. – № 1-2. – C. 16-30.

Рок-музыка: истоки возникновения // Історія в школі. – 2014. – № 6-7. – С. 45-52.

Рок-музыка: истоки возникновения // Історія в школі. – 2014. –№ 4-5. – С. 47-51.

Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин // Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки. – 2014. – Випуск 84 (№ 5). – С. 502-506.

Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності // Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки. – 2013. – Випуск 78 (№ 11). – С. 357-360.

Держава всупереч: імперативи забезпечення державного суверенітету України доби Незалежності // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.:Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – С. 332-343.

Прелюдия славы – системная рапсодия Провидения на тему «Независимость США» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 107. – Частина І (у двох частинах). – С. 22-28.

Складові безпекового імперативу та стилістика перфоменсу сучасної української політики // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 127-131.

System Confrontation of the Global Poles of Power and Factor of Reaction of Historscal Results of the Second World War / Системне протистояння глобальних полюсів сили і фактор повторної дії історичних підсумків Другої світової війни // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 123-130.

The Second Stage of «State Defiance» In Ukraine: The Euromaidan’s Lessons vs Realities Of Objective Historical Circumstances // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2015. – № 4 (08). – Р. 23-34

Systemic Subjectivity Over Historic Category Of The World War II. Social and Human Sciences // Polish-Ukrainian scientific journal. – 2015. – № 2 (06). – Р. 40-53.

Resolving Systemic Subjectivity Over Historic Category Of The World War I (An Introduction Of Its Parameters Into Scientific Discourse) // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни). Збірник наукових праць / За загальною редакцією проф. Кудряченка А.І. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 352 с. – С. 53-62.

Decision-Makers On The Spotlight: Effects Of Informational Press And Public Coverage On Perfections Of Political PR In The USA, Russia And Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 116. – Частина І (у двох частинах). – Р. 23-27.

Про Хижняка І.А. надруковано матеріали в таких виданнях:

Професори педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Бібліографічний довідник. 2-ге видання. До 175-річчя ювілею. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 363

Володіє англійською, французькою, арабською, російською мовами вільно.

Електронна адреса

Перейти до початку