СКАЛЕНКО Олексій Карпович

Провідний науковий співробітник.
Кандидат технічних наук.

Скаленко Олексій Карпович – закінчив Київський національний технологічний університет будівництва і архітектури  та аспірантуру, захистив дисертацію в сфері енергетичного використання геотермальних вод для теплопостачання. Завідував НДЛ наукової експертизи і патентознавства Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

З лютого 1992 року працював  в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У січні 2014 року переведений на посаду провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАНУ.

Скаленко О.К. підготував та 11 березня 1994 року на засіданні  Міжнародної Асоціації представив наукову доповідь Римському клубу (РК) «Глобальна інформаційна основа постіндустріального розвитку», яка була надана НАН України до центральної штаб-квартири Римського клубу у місто Париж.

Коло наукових інтересів:

1. Глобальносистемні дослідження, упорядкування та сприяння  розповсюдженню інформаційних знань про глобалізаційні процеси в сфері світового і національного соціально-економічного розвитку у програмному визначенні «людина, екосфера та інформатизація світу».

2. Формування та систематизація концептуальних положень трансінформаційної, трансінтелектуальної, трансінноваційної, транстехнологічної і політико-економічної глобалістики в об’єктивно існуючому екологічному середовищі.

Скаленко О.К. - академік Міжнародної академії інформатизації при ООН, дійсний член Асоціації футурологів Російського філософського товариства, Академії наук вищої школи та Академії інженерних наук України, президент Міжнародного фонду «ЄДНАННЯ».

Скаленко О.К. автор понад 200 наукових праць, в тому числі – 10 монографій.

Наукові публікації (вибірково)

Монографії:

Глобальні резерви зростання: інформація+інтелект+інновації» (К.: Основи, 2000. – 428 с.).

Основні публікації:

Глобальна системно-інформаційна методологія соціально-економічного розвитку // Економіка України. - №5, 1995.

Трансінформаційна концепція глобалізаційного процесу як сучасної форми цивілізаційного поступу. - РК, 1995.

Глобальна інформаційно-еквівалентна теорія фінансово-ринкового саморегулювання суспільства // Визвольний  шлях. - книга 8. - К. - Лондон, 2002.

Глобальносистемна сутність, критерії і стратегія побудови інформаційного суспільства // Визвольний  шлях. - Книга 7, - К.- Лондон,  2003.

Методологічні орієнтири подолання світових фінансових криз //Акт. проблеми міжн. відносин. - КНУ ІМВ -  вип.87, ч.І, - 2009.

Глобальносистемна концепція сутнісно-цільового функціювання феномену демократизації суспільства // «Українське соціально-економічне диво можливе» та «Українську економіку врятує тільки справжня демократія». - К.-Лондон,«Визвольний шлях», кн..6. 2001.

Трансінформаційна концепція світових кризових явищ на грунті дезінтеграційних ефектів та їх подолання в процесах діяльності. / Глобальные резервы роста.-К.:Интеллект,2002.-428 с.

Основні положення глобалістики як науки про глибинні чинники і  механізми системного управління сучасними світовими процесами / Глобалістика – наука про фундаментальні чинники та механізми системного управління світовими процесами. Збірка наукових праць № 43. -  ІСЕМВ НАНУ, 2010.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ АВТОРА, ЩО ВИКОНАНІ У ВІДДІЛІ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ІВІ НАНУ та ПОДАНІ В ПРАКТИЧНУ СФЕРУ ПРОТЯГОМ 2014-15 років

1. Globally systemic crisis of the transinformational civilization // Proceedings International Conference «ТRANSITION TO A NEW SOCIETY», organized by: World Academy of Art and Science, ALL European Academies (ALLEA), European Academy of Sciences. – Podgorica, Montenegro, March 2014. – 625 p. (Р.135-145).

У даній публікації вперше на найвищому форумі світових академій наук представлена Концепція, що відображає сучасний стан і глибинні підвалини світового розвитку з точки зору авторської глобальносистемної методології соціально-економічного і цивілізаційного розвитку. Визначені духовно - інформаційна сутність сучасного цивілізаційного процесу та найвпливовіші причини глобальносистемної кризи в ХХ-ХХІ ст., а також приведені рекомендаційні алгоритми антикризового світового розвитку.

2. Геній В.І. Вернадського в сучасній цивілізаційній системі «Людина, екосфера та інформатизація світу». // www.nbuv.gov.ua (vernadsky). – К.: НБУВ, 2014. – С. 1-12.

Ця розробка сформована на основі планових глобальносистемних досліджень, які визначають історичний вплив геніального глобаліста В.І. Вернадського на розвиток сучасного цивілізаційного процесу у всезагальній структурі гуманітарного, традиційно ресурсного та сучасного інтенсивного, трансінформаційно глобалізаційного факторів. Публікація представлена Національною бібліотекою України.

3. Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу // Науковий електронний журнал «МОЛОДІЖНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ», 2015, № 2-3 (5-6), - С. 267-272.                                                                                               

Цією публікацією представлена наукова доповідь у відповідності з програмою міжнародного Форуму «НАУКА. ОСВІТА. ЕКОНОМІКА. ІНТЕГРАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», організованого на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Організаторами цього форуму виступали також: Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів і аспірантів КНУ ім. Т.Шевченка. Авторська доповідь успішно відбулась за головним напрямом форуму «Філософські теорії та етичні орієнтири в осмисленні сталого розвитку» і надрукована збірнику в розділі «Інтелектуально-інноваційні ресурси сталого розвитку».

4. Глобальная трансинформационная основа антиядерних международных отношений // М-лы Всемирного научного Конгресса «ГЛОБАЛИСТИКА-2015», - М.: МГУ, 2015.

Авторська доповідь сформована на основі положень нової глобально системної методології, яка всезагально враховує об’єктивну необхідність взаємних зв’язків гуманітарного, соціально-економічного та екологічно-ресурсного чинників історично-цивілізаційного процесу. Отже, глобально системним зв’язком сучасного світу визначений саме науково-знаннєвий, тобто інформаційний ресурс як знання про світові процеси. Відтак, якщо процеси виховання, освіти, фахової підготовки та виробництва головним чином ґрунтуються на основі інформаційних знань, то саме на цих етапах людського життя і потрібно формувати антиядерні міжнародні відносини.

www.skalenko.com.ua, icf_unity@ukr.net

Перейти до початку