Підготовка наукових кадрів

ПРАВИЛА   ПРИЙОМУ   ДО   АСПІРАНТУРИ

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«ІНСТИТУТ  ВСЕСВІТНЬОЇ  ІСТОРІЇ  НАН  УКРАЇНИ»

У 2019 р.

 

Правила прийому до аспірантури Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» у 2019 р. (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; наказу МОН України від 11.10.2018 р. № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; наказів МОН України від 21.04.2016 р. № 443, від 18.05.2016 р. № 523, від 05.05.2017 р. № 88-л «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» № 266 від 29.04.15 р.; наказу МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266» № 1151 від 06.11.2015 р.

Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

 

  1. Загальні положення.

1.1. Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

1.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням).

1.4. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» за очною формою навчання,

1.5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

1.6. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (Постанова КМУ від 26 серпня 2015 року № 658).

1.7. Прийом до аспірантури здійснюється за галуззю знань 03 – Гуманітарні науки, за спеціальністю 032 – Історія та археологія (ліцензований обсяг – 10 осіб).

 

  1. Організація прийому до аспірантури

2.1. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

2.2. Вступники до аспірантури подають наступні документи:

1) заява на ім’я директора Інституту;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

3) автобіографія;

4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086;

5) копії дипломів (бакалавра, спеціаліста, магістра) із копією додатку до кожного диплому;

6) копія трудової книжки (якщо є у наявності);

7) три фотокартки (3х4);

8) копія паспорту громадянина України (перша, друга та сторінка з реєстрацією);

9) копія ідентифікаційного коду;

10) наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності на тему, наближену до теми майбутнього наукового дослідження;

11) дослідницька пропозиція (науковий текст з обґрунтуванням розробки теми дослідження);

12) згода на збір та обробку персональних даних;

13) список та копії наукових публікацій (якщо є у наявності);

14) копія військового білету (або приписного свідоцтва).

Оригінали паспорта, дипломів про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступником особисто при подачі документів.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для експертизи до Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

2.3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами за умови наявності рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту, винесеного на підставі здійсненої перевірки автентичності документів про освіту та встановлення еквівалентності кваліфікації отриманої освіти.

 

  1. Організація і проведення конкурсу

3.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія Інституту, склад якої затверджується наказом директора.

3.2. Вступники до аспірантури складають вступні випробування:

– співбесіда із вступником на предмет презентації дослідницької пропозиції;

– іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності «Історія та археологія», спеціалізація – всесвітня історія);

– іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька; в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

3.3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

3.4. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.

3.5. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметною комісією, склад якої затверджується наказом директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», до складу яких входить, як правило, три – п’ять науковців.

3.6. До складу предметної комісії включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за спеціальністю 032 – «Історія та археологія» (спеціалізація – всесвітня історія) та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

3.7. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

3.8. Співбесіда зі вступником та додаткове вступне випробування проводяться предметною комісією під час іспиту зі спеціальності та оцінюються за п’ятибальною шкалою. Вступник, який отримав низьку кількість балів до подальших вступних випробувань не допускається.

3.9. Конкурсний бал вступників до аспірантури обчислюється як сума результатів вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови та оцінки за наукову доповідь за національною шкалою оцінювання («відмінно» – 5 балів, «добре» – 4 бали, «задовільно» – 3 бали, «незадовільно» – 2 бали).

3.10. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» протягом одного календарного року.

3.11. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

3.12. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які мають: диплом про вищу освіту з відзнакою, досвід міжнародного стажування, публікації у фахових виданнях та у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз тощо (за рішенням приймальної комісії).

 

  1. Етапи вступної кампанії

4.1. Прийом документів, графік вступних іспитів та зарахування вступників до аспірантури проводяться у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.

4.2. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури, яке розміщується на веб-сайті ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (http://ivinas.gov.ua/uk/pidgotovka-naukovikh-kadriv.html).

4.3. Етапи вступної кампанії плануються наступні[1]:

Початок прийому заяв та документів: 27 серпня 2019 р.

Закінчення прийому заяв вступників: 10 вересня 2019 р.

Проведення вступних іспитів: 11 вересня – 19 жовтня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

Термін зарахування вступників: 01 листопада 2019 р.

4.4. Вступний іспит з іноземної мови вступники до аспірантури складають у спеціалізованій установі НАН України – Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ) за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.

4.5. Перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури, зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту не пізніше ніж за 2 місяці до початку вступної кампанії.

  1. Зарахування до аспірантури

5.1. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» на підставі рішення приймальної комісії за результатами проведення вступних випробувань.

5.2. Набір до аспірантури за рахунок державного замовлення здійснюється на підставі доведеного Президією НАН України Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» обсягу підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

5.3. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» призначається науковий керівник.

Науковий керівник аспіранта здійснює кваліфіковане наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану.

Аспірант несе особисту відповідальність за якісне і вчасне написання дисертації, недопущення академічного плагіату в дисертаційному дослідженні, дотримання етики науковця.

5.4. На здійснення наукового керівництва одного аспіранта керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження.

5.5. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом із докторантами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3 особи.

5.6. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури, стипендія призначається з дня їх зарахування.

 

[1] У разі визначення інших термінів, що мають надійти у відповідному розпорядженні Президії НАН України, до правил прийому Інституту будуть внесені відповідні зміни.

 

pravyla-pryjomu-2019-IVI-05February-new

 

Перейти до початку