КЛИМЕНКО Олена Анатоліївна

Учений секретар Інституту

Кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Фах: політолог, сходознавець.

Народилась у м. Потсдам, Німеччина в 1965 р. Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука в 1988 р. за спеціальністю бібліографознавство суспільно-політичних наук. Закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України в 1998 р. (з відривом від виробництва). У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Трансформація політичної культури перехідних суспільств», спеціальність – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Підвищувала кваліфікацію за програмою для молодих науковців Варшавського університету «Всходня Школа Лєтня» (м. Варшава, м. Вроцлав, Польща, 2002 р.). Брала участь у програмі підвищення кваліфікації для державних службовців у межах проекту «Розвиток демократії та можливостей державної служби в Україні» (Інститути Європейського Союзу) (м. Брюссель, Бельгія, 2007 р.).

Працювала в Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН України на посаді старшого лаборанта у 1988 – 1991 рр.; в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України на посаді старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника у 1991 – 2013 рр.

Працювала за сумісництвом в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на кафедрі політології факультету соціальних наук і соціальних технологій (2000 – 2008 рр.).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки в Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України». З 2014 р. – учений секретар відділу.

З 2019 р. учений секретар Установи.

Сфера наукових інтересів: фахівець з індійсько-китайських міжнародних відносин, сучасні трансформації азійських та африканських інтеграційних процесів  як складова всесвітнього історичного розвитку., ціннісно-цивілізаційний потенціал країн Східної Азії: чинники життєздатності, потенціал відтворення в умовах взаємозалежного світу.

Автор понад 60 наукових праць, учасник міжнародних та вітчизняних наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

 Китайсько-індійські взаємини на початку ХХІ ст.: тенденції розвитку // Україна – Китай – 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», [Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету]; керівник авторського колективу і науковий редактор О.М. Олійник – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. – 392 с.- С.122 – 141.

Религиозная идентичность как фактор сохранения национальной идентичности Индии в условиях глобализации // Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; ИМЭМО НАНУ. – К.: Наукова думка, 2013. – с. 601. – С. 360–369.

Брошури

Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ, 2005. – 68 с.

Методичні розробки

Методичні рекомендації до семінарських занять та програма з курсу «Європейські студії». Спеціальність «Політологія» / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: НаУКМА, 2007. – 21 с.

Програма курсу «ООН в сучасному світі». Магістерська програма «Порівняльна політологія» / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К., 2002. – 10 с.

Програма cемінарських занять з курсу «Політологія міжнародних відносин». Магістерська програма «Порівняльна політологія – 1» / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К., 2003. – 6 с.

Робоча навчальна программа з курсу «Політичні теорії й політика в пострадянських країнах»: [Магістеріум] / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Факультет соціальних наук і соціальних технологій. Триместр викладання І. – К., 2004. – 20 с.

Статті

Особливості розвитку індійсько-китайських відносин на початку ХХІ ст. // Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. До Дня Республіки Індія / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Посольство Республіки Індія в Україні. – К., 2018. – С. 23 – 25.

Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф.;  Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 77-82.

Китайсько-індійські відносини в контексті трансформаційних політико-економічних процесів сучасності // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 271 с. – С. 82-103.

Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 55-60. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta

Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності // Історико-політичні студії: Збірник наукових праць [ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»]. Серія «Політичні науки». – К., 2015. – № 2 (4). – С. 46-55.

Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; За заг. ред. проф. Рудякова П.М. – К.: Вид-во «Фенікс». – 2015. – 564 с. – С. 168-178.

Феномен кастового устрою у контексті цивілізаційно-культурних складових індійського суспільства // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015 . – 230 с. – С. 61-70.

Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії // Віче. Журнал Верховної Ради України. – К., 2015. – № 6 (386) березень. – С. 12-16.

Національні платформи громадянського суспільства в межах Східного партнерства: потенціал і можливості зростання // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Збірник тез доповідей [IV міжнародної науково-практичної конференції] (м. Київ, 23 квітня 2015 р.) / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 59-62.

Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст // Політологічний вісник: збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. Ун-ті ім. Т. Шевченка. – Київ: Вадекс, 2014. – Вип. 76. – С. 347-358.

Некомерційні організації та політико-економічні зміни доби глобалізації // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей (18 грудня 2014 р., м. Київ) / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С. 67- 69.

Світоглядно-культурний потенціал індуїзму щодо обґрунтування кастового устрою Індії // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. pед. В.К. Гура. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 85-92.

Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 6. – С.67-80.

Ефективність некомерційних організацій у розвинених демократичних країнах // Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: Зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ): Національний інститут стратегічних досліджень / Упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. – К.: НІСД, 2013 – С.103-112.

Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – К.: ВАДЕКС, 2013. – Вип. 71. – С. 552-562.

Ключові передумови політичних процесів в Індії // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 4. – С. 124-135.

Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип.18. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 110-114.

Тенденції й особливості політико-економічних змін Індії // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2012. – № 3 (60). – С.159-167.

Міжнародні неурядові організації у глобалізованому світі // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2012. – № 4 (61). – С.107-115.

Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. – К.: КиМУ, 2012. – Вип.5. – С. 152-165.

Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації // Політологічний вісник. – Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 56. – С. 412-421.

Религиозная идентичность современной Индии // Софія: культурологічний журнал. – 2011. – № 11. – С. 215-222.

Політичні закономірності культурної унікальності Індії // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2011. – Вип. 6. – С. 38-41.

Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 83. Ч.1.– С. 86-94.

Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення // Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Відп. ред. Ю.М. Пахомов. – К., 2009. – Вип. 63. – С. 94-104.

Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес // Політичний менеджмент. – К., 2008. – № 1 (28). – С. 117-128.

Глобалізація міжнародного середовища і неурядові організації: характер взаємовпливів та адекватності // Політологічний вісник. – Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – К.: ІНТАС, 2008. – Вип. 33. – С. 188-200.

Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення та тенденції зростання // Політологічний вісник. – політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка – К.: ІНТАС, 2008. – Вип. 36. – С. 246-257.

«Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав // Політичний менеджмент: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. – 2007. – № 2 (23). – С. 90-99.

Геополітичний вибір нових незалежних держав у контексті рівнів впливу сучасного міжнародного середовища // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – К.: ІНТАС, 2007. – № 28. – С. 199-209.

Рівні впливу міжнародної політики щодо геополітичного вибору нових незалежних держав по вісі «Схід – Захід» // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2007. – Вип. 3. – С. 192-199.

Глобальні проблеми сьогодення: сутність та можливі шляхи розв’язання в діяльності неурядових організацій // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – К.: ІНТАС, 2007. – № 29. – С. 321-335.

Опозиційна діяльність організацій громадянського суспільства щодо створення НАФТА (соціальна та асоціальна природа впливу НУО) // Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ 21 грудня 2006 р.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2006. – С.120-133.

Сучасна освіта перед викликами глобалізації. Досвід країн Європи: Матеріали Другої міжнародної конференції «Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та перспективи», 20 – 21 квітня 2006 р., м. Донецьк // Бюлетень європейських студій. – Донецьк, 2006. – № 4 (2). – С. 8-16.

Геополітичний вимір пострадянських трансформацій: природа досліджень та проблеми політики // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2005. – Вип. 31. – C. 133-143.

Неурядові організації в ініціативах НАФТА: нове слово в інтеграційній політиці // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 346-353.

Демократизація міжнародного співробітництва в діяльності польських неурядових організацій // Україна – Польща: історія і сучасність. Збірник наукових статей і спогадів пам`яті П.М. Калениченка; Інститут історії України НАН України; Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2003. – Вип. 13. Ч. 2. – С. 59-69.

Транскордонне співробітництво польських неурядових організацій // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2003. – Вип. 25. – С. 38-50.

Деякі проблеми України в контексті європейського інтегрування // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 8-14.

Екологічний контекст європейського інтегрування: уроки для країн з перехідною економікою // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2002. – Вип. 21. – С. 33- 41.

Німеччина та Франція на шляху до євро: національний контекст загальноєвропейської інтеграції // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2001. – Вип. 16. – С. 27-34.

Європейський шлях до спільної зовнішньої та оборонної політики // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2001. – Вип. 17. – С. 38-43.

Активність організацій «третього сектору» в діяльності партій демократичного спрямування // Політологічний вісник. КДНУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – Вип. 8. – С. 191-197.

Єдина європейська валюта в контексті дебатів німецької політичної еліти // Нова політика. – 2000. – № 5 (31). – С. 2-5.

Військово-політичні проблеми спільної Європи // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2000. – Вип. 10. – С. 43-47.

Неурядові організації в ООН: деякі аспекти співробітництва // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 21-25.

Антикризове управління чи антикризове реагування // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2000. –Вип. 12. – С. 79-83.

Політична культура і суспільні зміни на латиноамериканському континенті // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 1999. – Вип. 4. – С. 3-10.

Євросоюз: інтеграційне сьогодення // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 26-31.

Політична культура і суспільна трансформація: спроба відтворення взаємозв`язку // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 1998. – Вип. 2.– С. 43-48.

«       Політичний процес» в сучасній політичній думці // Дослідження світової політики. – К., 1998. – Вип. 3. – С.61-65.

Деякі аспекти фрагментарності політичної культури // Збірник праць вчених. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 49-51.

Публікації, адресовані органам влади

Механізми взаємодії міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства в Україні та світі // Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 556 с. – С.361 – 367.

Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства у країнах світу // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні: Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко, Г.І. Зеленько [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с. – С. 47-53 (у співавторстві з І.В. Ткаченком).

Нагороди

 Нагороджена Ювілейною почесною грамотою до 100-річчя Національної академії наук України, 2018 р.

Наукове і літературне редагування

Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф.;  Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с.

Володіє: польською (розмовний рівень), англійською (базовий рівень), російською (вільно) мовами.

Електрона адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перейти до початку